top of page

#職趣多媒體 (第7集)


睇"我的生涯規劃" 你就知咩嘢叫網絡短片(紅曝嗰隻)

100毛D片嘅廣告你有睇過幾多?導演Ronnie 就話咗比我知網絡紅片的方程式~

大家想知就要收聽 第7集~ #職趣多媒體 @RTHK #普出校園精彩

Recent Posts

See All
bottom of page